Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen -en leveringen op afstand van goederen in Nederland en Belgie van Kunststofkopen BV, kantoorhoudende te Diemen. Voor overige landen in de EU of daarbuiten gelden andere schriftelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden, op verzoek informeert Kunststofkopen BV u mondeling dan wel schriftelijk hierover.
 2. Navolgend wordt Kunststofkopen B.V. verder aangeduid als : KunststofKopen. 
 3. Op alle aanbiedingen van KunststofKopen zijn de navolgende levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zendt Kunststof Kopen u een schriftelijk exemplaar.
 4. Naast deze algemene voorwaarden kan Kunststof Kopen aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden, deze aanvullende voorwaarden worden aan de klant toegezonden bij onze offerte. Indien u akkoord gaat met onze offerte, gaat u akkoord met de door ons aan u gecommuniceerde voorwaarden.  
 5. De hier vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van KunststofKopen.

Artikel 2: Afbeeldingen

 1. Alle afbeeldingen, foto's en gegevens betreffende kleuren, breedtes enz. opgenomen in prijscouranten, folders, monsterborden, stalen en websites, geven slechts een idee van de echte kleur- en decornuances, maar zijn niet natuurgetrouw. De aangeboden stalen zijn slechts een staal aanname maar geven geen overzicht van al de verschillende nuances binnen het design en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
 2. Kleurstalen kunnen worden aangevraagd, kosten hiervan zijn € 6,00 excl. BTW per staal. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op uw eventuele toekomstige bestelling.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle prijzen van KunststofKopen zijn exclusief 21% BTW.
 2. Voor de goederen c.q. producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op onze website www.kunststofkopen.nl. KunststofKopen is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
 3. KunststofKopen heeft het recht, voor levering de koper te informeren van prijswijzigingen als dit het geval is.
 4. De koper heeft m.b.t. sub. 3 het recht om de overeenkomst op afstand binnen 24 uur na deze vermelding op te zeggen.

Artikel 4: Offertes

 1. Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 7 dagen, na dagtekening tenzij anders is aangegeven.
 2. De offertes van KunststofKopen zijn vrijblijvend, tenzij anders wordt aangegeven.
 3. De opgave van gegevens, zoals maten, gewichten en hoeveelheden in de offerte, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Koper dient zich van de juistheid te vergewissen. Mocht uit het tot stand komen van de overeenkomst blijken dat de opgave op enig punt onjuistheden heeft bevat, dan is KunststofKopen bevoegd tot prijswijziging, voor zover daartoe aanleiding is.
 4. De in de offerte gedane opgaven zijn eigendom van KunststofKopen en mogen door koper niet worden gebruikt. Getoonde foto's op de website, monsterborden of modellen, dienen slechts om een indruk te geven van de kwaliteit, c.q. kleurstelling, c.q. structuur.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst van een orderbevestiging c.q. bestelling aan KunststofKopen, in sommige gevallen voorzien van een handtekening en/of (aan)betaling van de klant aan KunststofKopen, via email of internet.
 2. Artikelen die op "maat" gekocht worden, kunnen na acceptatie door KunststofKopen niet meer worden gewijzigd c.q. worden geannuleerd door de klant. Deze informatie is duidelijk aan gegeven per product op onze website.
 3. KunststofKopen zal bij de bestellingen de grootste zorgvuldigheid in acht nemen.
 4. KunststofKopen heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
 5. KunststofKopen zal de geaccepteerde bestellingen tijdig doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 6. KunststofKopen voldoet evenwel aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst wanneer zij ten tijde van de levering het in de overeenkomst omschreven artikel wat kwaliteit, kleurstelling en dergelijke betreft, koper het daaraan zo nauwkeurig mogelijk verwante artikel verschaft, in dezelfde prijscategorie, wanneer het omschreven artikel in de overeenkomst niet meer leverbaar is. Koper wordt hiervan vooraf geïnformeerd.

Artikel 6: Betaling

 1. Iedere koopovereenkomst geschiedt onder de algemene voorwaarden van KunststofKopen, tenzij anders is overeengekomen. (aan)Betaling kan plaatsvinden via vooruitbetaling door middel van een overboeking op onze bankrekening (verplicht voor alle bestellingen buiten Nederland) of betaling middels I-DEAL (uw eigen bankomgeving). Betaling op rekening is alleen mogelijk bij een schriftelijke overeenkomst en uitsluitend na akkoord van onze financiele administratie. Betalingen van de verkochte en geleverde zaken dienen door de wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
 2. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien de koper de betaling niet voor aflevering voldoet, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan KunststofKopen verschuldigd van 7,5 % over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
 4. KunststofKopen is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra KunststoKopen hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van Euro 150,00
 5. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 6. Tot het tijdstip dat volledige betaling door koper heeft plaatsgevonden, blijft al het geleverde materiaal, eigendom van Kunststof Kopen.

Artikel 7: Transport(kosten) en aflevering van de goederen

 1. De verzendkosten van KunststofKopen zijn gestaffelde verzendkosten. Dit betekent dat afhankelijk van de grootte en gewicht van het pakket er een vrachtprijs wordt berekend. De exacte tabel met verzendkosten vindt u op de website.  Voor andere landen c.q. gebieden worden aparte prijsafspraken gemaakt.
 2. De producten reizen voor risico van KunststofKopen. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 3. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Weigeren hiervan kan alleen als de afgesproken kwaliteit afwijkt. Dit dient binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen door koper schriftelijk gemeld te worden aan KunststofKopen.
 4. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar KunststofKopen. Eventuele gemaakte kosten worden door KunststofKopen middels een factuur aan u doorberekend. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 20 % van de hoofdsom doch met een minimum van Euro 200,00.
 5. De koper dient bij aflevering de te ontvangen producten te controleren op kwaliteit en kwantiteit i.v.m. het uitsluiten van tekorten en beschadigde goederen. Bij eventuele schade(s) en/of manco's dit vermelden op de vrachtbrief en/of afteken lijst en direct schriftelijk  doorgeven op 085-0656482. Na betaling en acceptatie van de goederen kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op tekorten en/of beschadigingen.

Artikel 8: Garantie

 1. KunststofKopen staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Op alle geleverde producten wordt alleen fabrieksgarantie verleend.
 3. De koper kan géén beroep doen op de garantiebepalingen:
  1. indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
  2. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde plaatsing, beschadiging door inwerken van vocht en/of vocht van onderaf of door andere van buiten komende storingen of onheilen.
  3. indien de producten niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze zijn onderhouden.
  4. indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 4. Mochten de klachten voortvloeien omdat koper in gebreke is gebleven of veroorzaakt (zie artikel 8 sub 3 A t/m D) zijn door de koper, dan zijn alle reparaties en kosten voor diens rekening.
 5. KunststofKopen houdt zich voor tot het geven van instructies aan koper of derden, bij aankoop, aflevering of gebruik van de gekochte goederen. De koper is gehouden deze instructies te volgen. Indien zich omstandigheden voordoen, waardoor koper deze instructies niet kan volgen, is hij gehouden dit te melden aan KunststofKopen, waardoor KunststofKopen met inachtneming van deze omstandigheden, instructies kan geven. Worden instructies evenwel niet opgevolgd, dan vervallen alle rechten m.b.t. de garantie(s).
 6. Er worden geen garantievergoedingen van financiële aard verstrekt.

Artikel 9: Retouren

 1. Goederen kunnen tot max. 14 werkdagen na afleverdatum door klant retour worden gestuurd naar Kunststof Kopen (hieronder valt ook de wettelijke geldende zichttermijn). Beperkingen hierop worden genoemd in artikel 4 sub. Na deze periode brengen wij 20% retour kosten in rekening.
 2. KunststofKopen haalt goederen nooit op, ook eventuele kosten m.b.t. het retourneren van goederen naar KunststoKopen worden niet vergoed.
 3. Goederen kunnen geretourneerd worden onder voorwaarde van gesloten volle verpakking(en), géén schade aan product(en), dezelfde aangeschafte productieserie en de koper moet aantonen dat het retour product gekocht is bij KunststofKopen.
 4. Op maat aangeschafte producten kunnen NIMMER aan Kunststofkopen geretourneerd worden. 

Artikel 10: Overmacht

 1. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst een omstandigheid voordoet die als overmacht kan worden gekwalificeerd, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor KunststofKopen blijvend of tijdelijk onmogelijk is, heeft koper de bevoegdheid binnen 3 dagen nadat Kunststof Kopen het zich voordoen van een dergelijke omstandigheid aan koper heeft gemeld, ofwel de overeenkomst te ontbinden zonder dat een van de partijen recht heeft op schadevergoeding, ofwel akkoord te gaan met uitstel van de nakoming verplichtingen van KunststofKopen, in welk laatst geval KunststofKopen bevoegd is het na het zich voordoen van de omstandigheid optredende prijsverhogingen aan koper door te berekenen.Onder overmacht dient in dit verband te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van KunststofKopen, welke van dien aard is dat naleving van of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd, waaronder begrepen zijn omstandigheden als oorlog, onlusten, brand of andere vernielingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoer apparaat, ziekte onder het personeel van Kunststof Kopen of werknemersschaarste in het algemeen, werkstakingen in het bedrijf van KunststofKopen of elders, uitsluiting, mislukking bij de uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm dan ook, het niet, niet goed of niet voldoen door onder leveranciers aan hun verplichtingen ten opzichte van KunststofKopen, sluiting van de grenzen, wijziging van de invoerrechten en belastingen, het opleggen van heffing of andere maatregelen van overheidswege, die de leveringsplicht van KunststofKopen bovenmatig verzwaren.

Artikel 11: Ontbinding

 1. Indien de koper zijn verplichtingen tegenover KunststofKopen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, evenals zijn faillissement is /wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, als mede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die KunststofKopen te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. Voorgenoemde geldt voor zowel de consument c.q. particulier als bedrijven.
 2. In gevallen onder artikel 11 sub. 1 genoemde, heeft Kunststof Kopen het recht, zonder enige ingebrekestelling, van haar kant de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. KunststofKopen is te allen tijde bevoegd dan schadevergoeding van de koper te vorderen, evenals de geleverde goederen, terug te nemen.
 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst KunststofKopen schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf al in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op het ongedaan maken van al door KunststofKopen verrichte prestaties. KunststofKopen heeft onverkort recht op betaling voor de al door haar verrichte prestaties.

Artikel 12: Wanprestatie

 1. Onverminderd het in artikel 11 bepaalde is, indien de koper niet, niet tijdig ook niet behoorlijk voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, evenals in geval van faillissement of surseance van betaling van koper, of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, hij van rechtswege in gebreke en is KunststofKopen bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, zulks onverminderd het recht van KunststofKopen om alle uit de wanprestatie voortvloeiende schade te vorderen; koper is gehouden in geval van wanprestatie, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand. In geval van niet tijdige betaling door koper, worden de buitengerechtelijke incassokosten bepaald op een minimumbedrag van 15% van de som van de hoofdsom plus rente, dat met een minimumbedrag van Euro 500,00 per geval of factuur.

Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. KunststofKopen aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere goederen van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door het in gebreke blijven van koper.
 2. KunststofKopen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan goederen die zijn ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik, verkeerd onderhoud, buiten de specificaties en/of instructies van de fabrikanten.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. KunststofKopen aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade, ontstaan ten gevolge van een gebrek in het geleverde, voor zover de schade niet meer bedraagt dan Euro 150,00. Boven het hiervoor vermelde bedrag kan KunststofKopen nimmer aansprakelijk worden gesteld door koper. Koper kan KunststofKopen niet meer aansprakelijk stellen na betaling van levering m.b.t. het geleverde.
 2. Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade, ontstaan door omstandigheden als het in gebreke blijven met betrekking tot achtergehouden informatie en/of gebreken door koper.
 3. KunststofKopen sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade voor koper, welke ontstaat door vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen is omzetschade.

Artikel 15: Copyright beeld- en tekstmateriaal

 1. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of ander zins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.

Artikel 16: Arbitrage

 1. Voor rechtszaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en KunststofKopen zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Artikel 17: Domicilie

 1. Voor de uitlegging en uitvoering van alle overeenkomsten waarvan deze contractvoorwaarden ten grondslag liggen, dan wel waarvan deze contractvoorwaarden deel uitmaken, wordt uitdrukkelijk domicilie gekozen te Rotterdam.

Onder voorbehoud van typ -en zetfouten.

Bel ons

Tel: 085-0656482

Telefonisch bereikbaar:

Ma-Do   van 09.00 - 17.00 uur
Vr. van 09.00 - 15.00 uur

Openingstijden Bezoekadres:

Ma-Do   van 08.30 - 17.00 uur
Vr. van 08.30 - 15.00 uur

Bezoekadres gegevens

Kantoor- en showroom adres:
Antennestraat 44
1322 AE Almere / Nederland

E-mail: info@kunststofkopen.nl